Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  278/2013

privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 2,
proprietatea S.C. Proiect Covasna S.A.

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă extraordinară;
Având în vedere oferta de vânzare a imobilului cu nr. 37.185/2013 şi nr. 63.232/06.12.2013 înaintată de Consiliul de Administraţie al S.C. Proiect Covasna S.A;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.969/26.11.2013 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 69/04.12.2013 întocmit de evaluatorul autorizat Bojin Adrian;
Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 2, proprietatea tabulară a S.C. Proiect Covasna S.A. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, evidenţiat în C.F. nr. 34294-C1-U1 Sfântu Gheorghe, ap.1 etaj (S+P) nr. cad. 34294-C1-U1 construcţie compusă din subsol: garaj de 146 mp, atelier de 42,40 mp, depozit de 3,42 mp, grup sanitar femei de 6,82 mp, grup sanitar bărbaţi de 5,53 mp, respectiv parter: sală de 201,81 mp, depozit de 43,56 mp, vestibul de 13,07 mp, grup sanitar femei de 4,64 mp, grup sanitar bărbaţi de 5,53 mp, depozit de 2,22 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun de 1/7 parte. Părţile de uz comun sunt: terenul în suprafaţă de 900 mp înscris în C.F. nr. 34294 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 34294, fundaţia, structura de rezistenţă a construcţiei, planşeul de despărţire dintre apartamente, acoperişul şi învelitorile, coloana şi branşamentele de utilităţi în favoarea apartamentelor. Părţile de uz comun speciale sunt: Windfang cu 7,89 mp, casa scării 1 cu 9,56 mp, casa scării 2 cu 60,38 mp, hol 1 cu 21,89 mp, hol 2 cu 27,40 mp şi hol 3 cu 48,56 mp în favoarea apartamentelor nr. I, II, III, IV, V, VI şi VII.
ART. 2. – Preţul de cumpărare al imobilului este de 623.000 lei, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 69/04.12.2013 întocmit de Evaluatorul autorizat Bojin Adrian, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Imobilul achiziţionat în condiţiile prezentei hotărâri va intra în domeniul privat al municipiului Sfîntu Gheorghe şi va avea destinaţia de spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor cultural-artistice.
ART. 4. – Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică în faţa notarului public se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 12 decembrie 2013. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Tischler Ferenc

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină