Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  281/2013

pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”Consiliul Local a Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63962/2013 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu  prevederile art. 27 alin (2) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit d coroborat cu alin (6) lit. a pct.5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) şi art. 115 alin (1), lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă instituirea programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”.
ART. 2. - Fondurile alocate finanţărilor nerambursabile în cadrul programului instituit prin art. 1 vor fi prevăzute în bugetele anuale ale municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu anul 2014.
ART. 3. - Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea proiectelor structurilor şi organizatiilor neguvernamentale de/sau pentru tineret, precum şi ale unor activităţi de tineret de interes local sunt prevăzute în „Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe alocate pentru activităţi nonprofit pentru tineret: “Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, anexă la prezentul proiect de hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 308/2011 referitoare la proiectele pentru tineret, se abrogă.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.
 

 


Sfântu Gheorghe, la 12 decembrie 2013.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Tischler Ferenc

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 281/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină