Sâmbătă, 26. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  282/2013

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturaleConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea punctului 2 din Regulamentul procedurii de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2011 şi va avea următorul cuprins:
“2. Finanţarea nerambursabilă se acordă din fonduri delimitate pe domenii, alocate separat în bugetul local, în condiţiile O.G. nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pe bază de selecţie de oferte culturale, organizate de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu prevederile Criteriilor specifice de selecţie anexa nr.1 la Regulament.
2.1. Finanţările nerambursabile se acordă pe perioada unei sesiuni de selecţie pentru cel mult 3 proiecte, programe sau acţiuni culturale selectate cumulat, solicitat de un beneficiar.
2.2. Obligaţiile organizatorilor proiectelor cofinanţate:
a) emblema Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe cu stema municipiului şi inscripţia Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, se va afişa pe materialele publicitare produse de organizator;
b) materialele publicitare ce urmează să fie tipărite, publicate, produse, se vor trimite spre verificare finanţatorului Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe (e-mail: varosimazs@sepsi.ro);
c) o descriere scurtă de maxim 500 caractere, în limba română şi limba maghiară, după caz, despre evenimentul organizat, se va transmite Biroului de imagine din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe (e-mail: varosimazs@sepsi.ro), cel târziu până la data de 25 a lunii premergătoare evenimentului. Descrierea trebuie să conţină obligatoriu titlul, data, ora şi locul desfăşurării programului. Aceste programe vor fi întroduse în calendarul evenimentelor culturale publicat lunar prin grija Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.”
ART. 2. – Regulamentul procedurii de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, anexa nr 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2011, se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul municipiului d-na Sztakics Éva-Judit şi Biroul Imagine din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

 
Sfântu Gheorghe, la 12 decembrie 2013.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Tischler Ferenc

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 282/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină