Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  284/2013

privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta Municipiul Sfântu Gheorghe prin Primarul municipiului Sfântu Gheorghe în acţiunea de contencios administrativ de anulare a Încheierii nr. 155/2013 a Curţii de Conturi a României

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63.661/2013 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice îşi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă angajarea unui avocat pentru a reprezenta Municipiul Sfântu Gheorghe prin Primarul municipiului Sfântu Gheorghe în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, în acţiunea de contencios administrativ de anulare a Încheierii nr. 155/2013 şi a Deciziei nr. 34/2013 a Curţii de Conturi a României.
ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Oficiul Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 12 decembrie 2013.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Tischler Ferenc

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină