Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  272/2013
privind instituirea programului multianual „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.885/2013 al Biroului Imagine, organizare evenimente culturale, Tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se instituie programul multianual „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc” ce se va desfăşura în perioada 2013–2016, având următorii ani tematici:
    a) Anul sunetului şi al cuvântului (2013);
    b) Anul jocului (2014);
c) Anul tradiţiei (2015);
d) Anul imaginii (2016).
    (2) Descrierea programului multianual Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc” este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – (1) Programul multianual „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc” se finanţează din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, prin alocarea la începutul fiecărui an în care se derulează programul a sumei de 400.000 lei, în vederea derulării proiectelor şi acţiunilor culturale.
(2) În perioada de desfăşurare a programului „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, organizatorul va prezenta consiliului local un raport narativ şi financiar al programului.
ART. 3. – Se aprobă sigla programului „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”, precum şi siglele declinate ale anilor tematici care vor fi folosite pe materialele informative ale evenimentelor şi acţiunilor culturale organizate de către municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul programului, potrivit celor cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – (1) Programul „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc” se derulează prin Biroul Imagine, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, cu ajutorul unor colaboratori externi cu expertiză în domeniu.
(2) Planul anual de proiecte din cadrul programul „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc” se elaborează cu participarea reprezentanţilor instituţiilor culturale şi de învăţământ din municipiul Sfântu Gheorghe, asociaţiilor sau fundaţiilor din domeniul culturii, organizatorilor de programe culturale, artiştilor, precum şi a altor părţi implicate, interesate.
(3) Acţiunile şi proiectele desfăşurate în cadrul programului urmăresc atingerea obiectivelor strategice stipulate în descrierea programului.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul de Administraţie Publică Locală, Biroul Juridic, Biroul Imagine, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 28 noiembrie 2013.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sztakics Éva-Judit

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 272/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină