Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  241/2013

privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului
Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15.122/2013 al Direcţiei de gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 3, art. 18 alin. (1) şi art. 24 din Ordonanţa nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă Normele de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.
ART. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărire Comunală, Direcţia Economică, Direcţia Finanţe Publice Municipale, Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu, Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Poliţia Locală Sfântu Gheorghe, precum şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.


 
Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2013.

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Profiroiu Marilena

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă  la H.C.L. nr. 241/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină