Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  251/2013
privind încheierea unui contract de mandat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII "C.N.I." - S.A.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere adresa nr. 40.589/2013 a Primarului municipiului Sfântu Gheorghe transmisă către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56918/07.11.2013 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 12 din H.G. nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.;
În baza prevederilor art. 2009 şi următoarele din Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
- (1) Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la finanţarea realizării unei pardoseli din parchet prefabricat pentru uz sportiv de esenţă tare la obiectivul de investiţii „Sală de sport şcolar cu nivele de practică sportivă competiţională locală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” din Sfântu Gheorghe” derulat de către Compania Naţionala de Investiţii "C.N.I." - S.A. în cadrul programului "Săli de sport".
(2) Valoarea contribuţiei municipiului Sfântu Gheorghe este de 260.687,19 lei, la care se adaugă TVA, conform documentului justificativ al devizului întocmit de S.C. CONSIC S.A., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă încheierea între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. a unui contract de mandat având ca obiect realizarea unei pardoseli din parchet prefabricat pentru uz sportiv de esenţă tare la obiectivul de investiţii „Sală de sport şcolar cu nivele de practică sportivă competiţională locală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” din Sfântu Gheorghe” derulat de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. în cadrul programului "Săli de sport".
ART. 3. - Se aprobă proiectul contractului de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, să semneze în numele municipiului Sfântu Gheorghe contractul de mandat ce se va încheia între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Eva Judit, Biroul Juridic şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 11 noiembrie 2013.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sztakics Éva-Judit

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 251/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină