Duminică, 27. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  240/2013

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 168/2012 privind numirea mandatarilor asociatului unic în Adunarea Generală a S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50.542/2013 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de mandat nr. 45.295/20.09.2012 încheiat în baza H.C.L. nr. 168/2012 între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pe de o parte, şi consilierii locali Mild Zoltán, Kato Béla, şi Bálint Iosif, pe de altă parte;
Având în vedere H.C.L. nr. 147/2013 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Mild Zoltán;
Având în vedere H.C.L. nr. 192/2013 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Kató Béla;
Având în vedere prevederile art. 8 din Actul constitutiv al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2 lit. a din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2038 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c şi alin. (6) lit. a pct. 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă actualizarea componenţei nominale a mandatarilor asociatului unic în Adunarea Generală a S.C. URBAN-LOCATO S.R.L., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Fabricii nr. 41, judeţul Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna cu nr. ord. J14/151/01.06.2009, având C.U.I. 25624425, care vor exercita atribuţiile conferite de lege pentru Adunarea Generală, prin numirea următoarelor persoane:
1. Dl. Tischler Ferenc, consilier local;
2. Dl. Debreczeni László, consilier local.
3. Dl. Bálint Iosif, consilier local.
ART. 2. – Durata mandatului, precum şi drepturile şi obligaţiile mandatarilor sunt cuprinse în proiectul contractului de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractelor de mandat se împuterniceşte preşedintele de şedinţă.
ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţilor adunării generale la S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, precum şi Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 


Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2013.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Profiroiu Marilena

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

 Anexă la H.C.L. nr. 240/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină