Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  243/2013

privind aprobarea Criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47.652/2013 al Compartimentul de dezvoltare, investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea criteriilor de prioritate în vederea înscrierii blocurilor de locuinţe în programul local de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta din care face parte integrantă.
ART. 2. – Termenele de depunere a solicitărilor scrise de către asociaţiile de proprietari înştiinţate în condiţiile legii de coordonatorul local al programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv perioadele de analiză, prioritizare şi introducere a acestora în programul local, se stabilesc şi se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin dispoziţie de primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Autoritatea administraţiei publice locale va participa cu solicitările asociaţiilor de proprietari, analizate şi prioritizate în programele de finanţare a lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
ART. 4. - Blocurile înscrise în programul local de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu documentaţia tehnică de intervenţie realizată şi care nu au fost încluse în programul anului în curs din lipsa fondurilor necesare, vor avea prioritate cu ocazia fundamentării listei de priorităţi pentru anii următori, dacă îndeplinesc criteriile de proritate prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Profiroiu Marilena

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 243/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină