Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  247/2013

pentru modificarea H.C.L. nr. 249/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, cu modificările şi completările ulterioare

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.620/2013 al Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 160/2013 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Aczél Kata;
În baza prevederilor alin. (3) art. 8 din Statutul Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, aprobat prin H.C.L. nr. 249/2012,cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea art. 7 din H.C.L. nr. 249/2013 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, cu modificările şi completările ulterioare, prin numirea d-lui consilier local Zsigmónd József, ca reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei „Asociaţia Vadon”.
ART. 2. – Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei „Asociaţia Vadon” se vor modifica în sensul celor prevăzute la art. 1.
ART. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit.
 


Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Profiroiu Marilena

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină