Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  248/2013

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 96/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.624/25.10.2013 al Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013;
Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice, Domeniul de intervenţie 4.2 –Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi, Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie;
Având în vedere adresa nr. 276029/10.09.2013 a Departamentului pentru Energie –Organism Intermediar pentru Energie;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 96/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”, după cum urmează:
I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„ART 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”, având în vedere Ghidul solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie: 4.2 „Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” a Axei prioritare: 4 a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:
    Valoarea totală a investiţiei este de:                                           20.995,466 mii lei+TVA
    Din care C + M:                                                                               4.077,641 mii lei+TVA
    Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiţiei se compune din:
    Cap. 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului:              76,500 mii lei+TVA
    Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului: 233,750 mii lei+TVA
    Cap. 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică                 2.405,375 mii lei+TVA
    Cap. 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază:                                 18.018,066 mii lei+TVA
    Cap. 5: Alte cheltuieli                                                                        155,526 mii lei+TVA
    Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste                        106,250 mii lei+TVA”
ART. 2. – Studiul de fezabilitate, anexă la H.C.L. nr. 96/2010 se înlocuieşte cu Studiul de fezabilitate, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. –Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit, respectiv, Biroul Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2013

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Profiroiu Marilena

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 248/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină