Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  236/2013

privind modificarea şi completarea HCL 175/2013 privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a unui imobil, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 13, din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean CovasnaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară,
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53125/24.10.2013 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 107/2013 a Consiliului Judeţean Covasna privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea HCL 175/2013 privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a unui imobil, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 13, din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, după cum urmează:
I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„ART. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 13, înscris în C.F. nr. 30.686 Sfântu Gheorghe, nr. cad 30.686, în suprafaţă de 460 mp.”
II. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 cu următorul cuprins:
„ART. 11. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă, în vederea extinderii accesului în imobilul situat în str. Kós Károly nr. 4.”
ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.”Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2013.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Profiroiu Marilena

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 236/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină