Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  226/2013
privind constituirea fondului de risc în sumă de 18.753,95 lei aferent creditului ce se va contracta de către Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe, cu garanţia Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49.774/2013 al Direcţiei finanţe publice municipale şi al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 218/26.09.2013 privind garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 650.000 lei pentru Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 225/2013 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 650.000 lei pentru Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe, ce se va contracta de la CEC BANK S.A. cu garanţia Consiliului Local;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă constituirea fondului de risc în sumă de 18.753,95 lei, aferent creditului ce se va contracta de către Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe, cu garanţia Consiliului Local.
ART. 2. – După semnarea contractului de finanţare cu CEC BANK S.A., Teatrul „Tamási Áron” va vira suma de 18.753,95 lei în contul comunicat de Municipiul Sfântu Gheorghe deschis pe seama acestuia la Trezoreria Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – În cazul în care Municipiul Sfântu Gheorghe efectuează plăţi din fondul de risc, aferente unor scadenţe neonorate de garant, reîntregirea fondului de risc se va efectua pe seama sumelor recuperate de la Teatrul „Tamási Áron”.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

     
Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2013.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sztakics Éva-Judit

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină