Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  227/2013

privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei ansamblului de imobile situate pe strada Ciucului nr. 50 din Sfântu Gheorghe, în care a funcţionat fostul Grup Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară Sfântu Gheorghe, respectiv Extensia Universitară din Sfântu Gheorghe a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49.158/2013 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispoziţiile art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere poz. nr. 412 – 415 din Anexa nr. 2 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea nr. 975/2002 al Guvernului României, privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;   
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se solicită ministrului educaţiei naţionale emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei ansamblului de imobile situate pe strada Ciucului nr. 50 din Sfântu Gheorghe, în care a funcţionat fostul Grup Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară Sfântu Gheorghe, respectiv Extensia Universitară din Sfântu Gheorghe a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, având datele de identificare în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. - Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe va proceda la elaborarea Memoriului justificativ ce va fi înaintat, împreună cu prezenta hotărâre, ministrului educaţiei naţionale.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2013.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sztakics Éva-Judit

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 227/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină