Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  228/2013

privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe
 şi S.C. TRIST COMERŢ SERVICII S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46447/26.09.2013 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul Comisiei de supraveghere a asociaţiei între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. cu nr. 46421/26.09.2013
Având în vedere darea de seamă a S.C. URBAN-LOCATO S.R.L cu nr. 46419/26.09.2013
Având în vedere Oferta de asociere înaintată de S.C. TRIST COMERŢ SERVICII S.R.L. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ţigaretei nr. 19B, cu nr. 45733/23.09.2013;
În baza prevederilor art. 1949 - 1954 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completăril ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completăril ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Începând cu data de 01.10.2013 se ia act de încetarea, prin expirarea termenului pentru care asociaţii au contractat, a Contractului de asociere în participaţiune nr. 58847/388/2012 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.
(2) Proiectul Actului de încetare a Contractul de asociere în participaţie, constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă
ART. 2. – (1) Se aprobă asocierea în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C TRIST COMERŢ SERVICII S.R.L având ca obiect exploatarea în comun a obiectivului de investiţii „Clădirea băilor” din Şugaş Băi.
(2) Condiţiile şi termenii asocierii sunt cuprinşi în Contractul de asociere în participaţie, anexa nr.2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se numesc în Comisia de supraveghere a asocierii, următoarele persoane:
dl. consilier Csatlós László;
dl. consilier Miklós Zoltán.
ART. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv, S.C. TRIST COMERŢ SERVICII S.R.L.
 

Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2013.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sztakics Éva-Judit

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 228/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină