Duminică, 27. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  220/2013

pentru modificarea H.C.L. nr. 42/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49.875/2013 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 50.765/16.10.2013 a Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 25 alin. (3) lit. a din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea nr. 137/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul de Instruire a Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea art. 111 din Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, aprobat prin HCL nr. 42/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu următorul cuprins:
„Art. 111 – Se aprobă majorarea bugetului total al schemei aferent anului 2013 cu suma de 167.110 lei, ce va fi disponibilă după rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotarâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sztakics Éva-Judit

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină