Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  225/2013

privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 650.000 lei ce se va contracta de la CEC BANK S.A. de către Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49.775/2013 al Direcţiei finanţe publice municipale şi al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 218/26.09.2013 privind garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 650.000 lei pentru Teatrul „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul verbal nr. 380 A/30.09.2013 al Consiliului de administraţie a Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată Legea nr. 199/1997;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 650.000 lei, cu o maturitate de 1 an, ce se va contracta de la C.E.C BANK S.A. de către Teatrul  „Tamási Áron” din Municipul Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul contractului de finanţare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru achiziţionarea sălii „Kamara”, proprietatea S.C. Proiect Covasna S.A., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe se asigură integral plata:
    a) serviciului anual al datoriei publice locale;
    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
    c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.
ART. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Sfântu Gheorghe următoarele date:
    a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
    b) valoarea finanţării rambursabile garantate în valuta de contract;
    c) gradul de îndatorare a municipiului Sfântu Gheorghe;
    d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
    e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
    f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
    (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
ART. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului şi prefectului judeţului Covasna şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea pe pagina de internet a municipiului Sfântu Gheorghe, www.sfantugheorgheinfo.ro.
 

         
Sfântu Gheorghe, la 16 octombrie 2013.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sztakics Éva-Judit

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină