Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  233/2013
pentru modificarea şi completarea unor hotărâri din domeniul
impozitelor şi taxelor locale


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41.955/2013 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Titlului IX. din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 127/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. În tabelul „Alte taxe” din Anexa nr. 1 se introduc „Taxă de acces la terenul de tenis de câmp din Şugaş Băi”, respectiv „Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă”, şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
II. Punctul 28 din anexa nr. 2 „Taxe speciale”, se abrogă.
III. Anexa nr. 8 „Reguli privind utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Sfântu Gheorghe şi proceduri de evidenţiere a acestora” va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
IV. Punctul 15 din tabelul „Alte Taxe” din anexa nr. 1, se abrogă.
ART. 2. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, subcapitolul II.8. „Taxă specială pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă” din Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013 aprobat prin H.C.L. nr. 286/2012, se abrogă.
ART. 3. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de Sport şi Agrement din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 31 octombrie 2013

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Profiroiu Marilena

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 233/2013

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 233/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină