Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  211/2013
privind emiterea acceptului de infiinţare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în scopul constituirii unui consorţiu şcolar între Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe şi Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Covasna


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.428/2013 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 2971/13.05.2013 al Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 23.159/13.05.2013;
Având în vedere avizul de oportunitate al Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, transmisă prin adresa nr. 3140/19.06.2013, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr.30.287/21.06.2013;    
Având în vedere prevederile art. 5 şi art. 8 din Regulamentul cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5488/29.09.2011;
Având în vedere dispoziţiile art. 62 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - Se acordă acceptul de înfiinţare al unui consorţiu şcolar între Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe şi Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Covasna, conform Contractului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit, precum şi directorul Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Pârvan Rodica

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 211/2013
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină