Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  213/2013
privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului local de publicitate al municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44.672/17.09.2013 al Arhitectului şef al Municipiului Sfântu Gheorghe, prin care propune aprobarea componenţei nominale a Grupului de lucru;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului local de publicitate al municipiului Sfântu Gheorghe, în următoarea componenţă nominală:

Preşedinte: 
-Dl. Antal Árpád-András, primar al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Membrii:
-D-na Birtalan Erzsébet Csilla, Arhitectul şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
-D-na Kiss Terézia, referent în cadrul Compartimentului Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism;
-Dl. Veres-Vitályos László, consilier în cadrul Compartimentului Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism;
-D-na Tamás Tünde, şef birou în cadrul Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun;
-D-na Vivianne Gheorghiu arhitect, specialist atestat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului – membru RUR, OAR;
-D-na Şerban Gh. Monica arhitect, specialist atestat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului – membru RUR, OAR;
-D-na Tătaru Monica Iulia arhitect, specialist atestat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului –membru OAR;
-Dl. Török Áron Lóránt arhitect, specialist atestat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului –membru OAR;
-Dl. subcomisar Ghican Valentin, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna – Serviciul Rutier;
-Dl. consilier Farkas János, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări;
-Dl. Dr. Bartok Botond director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Covasna;
-D-na consilier local Magyarósi Imola-Piroska – istoric de artă.
ART. 2. - Grupul de lucru îşi va desfăşura activitatea potrivit competenţelor stabilite de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Comisiei constituite potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.


Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2013

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Pârvan Rodica

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină