Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  214/2013
privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19.267/2013 al Compartimentului de protecţie civilă, sănătate şi securitate în muncă, informaţii clasificate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 13 lit. b, c şi i din Legea nr. 307/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind apărarea împotriva incendiilor şi art. 14 lit. b, c, d, e şi f din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă Regulile şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă Regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă Regulamentul privind lucrul cu focul deschis pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă Regulamentul privind reglementarea fumatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se aprobă Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiului, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. – Se aprobă Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe pe sem. II 2012, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului, respectiv Compartimentul de Protecţie Civilă, Sănătate şi Securitate în Muncă, Informaţii Clasificate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2013.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Pârvan Rodica

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 214/2013
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină