Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  206/2013
privind acceptarea unei donaţii oferite de Kappel Aurelia-Maria


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44.745/17.09.2013 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Oferta de donaţie autentificată de Biroul notarului public Savu Alin-Gabriel cu nr. 981/19.06.2013 şi Încheierea de îndreptare a erorii materiale nr. 37/19.06.2013;
În conformitate cu prevederile art. 985 din Codul Civil;
Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 122 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă acceptarea donaţiei oferite de Kappel Aurelia – Maria (identică cu Kappel Aranca din cartea funciară), constând în imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, evidenţiat în C.F. nr. 28656 Sfântu Gheorghe (nr. C.F. vechi  nr. 2064) sub A1, nr. top. 2092/15/1/2 compus din teren în suprafaţă de 158 mp.
ART. 2. - Se aprobă trecerea imobilului donat identificat la art. 1 în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Cu semnarea declaraţiei de acceptare a donaţiei în forma autentică în faţa notarului public se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Pârvan Rodica

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină