Duminică, 27. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  197/2013
privind actualizarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate constituite în baza H.C.L. nr. 149/2012


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.954/2013 al Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 194/2013, H.C.L. nr. 195/2013 şi 196/2013 privind validarea mandatului unui consilier local;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 149/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 17/2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART 1. - Se aprobă actualizarea componenţei nominale a Comisiilor de specialitate constituite în baza H.C.L. nr. 149/2012, după cum urmează:

I. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională:

1.    Miklós Zoltán;
2.    Debreczeni László;
3.    Pârvan Rodica;
4.    Vajna László;
5.    Bálint Iosif;
6.    Sztakics Éva-Judit;
7.    Kelemen Szilárd-Péter.
    
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism:

1.    Magyarósi Imola-Piroska;
2.    Bálint Iosif;
3.    Profiroiu Marilena;
4.    Vargha Mihály-Béla;
5.    Cserey Zoltán Mihály;
6.    Incze Alexandru;
7.    József Álmos Zoltán.

III. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte:

1.    Tischler Ferenc;
2.    Kondor Ágota;
3.    Palela Rădiţa;
4.    Nemes Előd;
5.    Csatlós László;
6.    Incze Alexandru;
7.    Cserey Zoltán Mihály.

IV. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă:

1.    Kondor Ágota;
2.    Sztakics Éva-Judit;
3.    Varga Mihály-Béla;
4.    Czegő Zoltán;
5.    Magyarósi Imola-Piroska;
6.    Pârvan Rodica;
7.    Palela Rădiţa.

V. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului,  legislaţia muncii şi disciplină:

1.    Profiroiu Marilena;
2.    Czegő Zoltán;
3.    Debreczeni László;
4.    Zsigmond József;
5.    Guruianu Mădălin-Doru;
6.    József Álmos Zoltán;
7.    Vajna László.

VI. Comisia pentru tineret şi sport:

1.    Kelemen Szilárd Péter;
2.    Nemes Előd;
3.    Guruianu Mădălin-Doru;
4.    Csatlós László;
5.    Zsigmond József;
6.    Tischler Ferenc;
7.    Miklós Zoltán;

ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe prevăzute la art. 1.

Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Pârvan Rodica

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină