Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  187/2013

privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38.636/2013 al Compartimentului de Resurse Umane şi Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere rezultatul concursului de management, prezentat în Raportul motivat din 09.07.2013 a Comisiei de concurs în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul-verbal nr. 35.204/22.07.2013 al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, constituită prin Dispoziţia nr. 866/2013 a Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, asupra modului de respectare a procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe,;
Având în vedere Planul de management câştigător, înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 31.394/28.06.2013;
În baza prevederilor art. 20 alin. (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1.
- Se aprobă rezultatul final al concursului de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, prezentat în Raportul motivat din 09.07.2013 al Comisiei de concurs, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă Planul de management câştigător, înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 31.394/2013, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Mandatul managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe se stabileşte pe o perioadă de 3 ani.
ART. 4. - Rezultatul final al concursului de management poate fi atacat în justiţie, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului dl. Antal Árpád-András, Compartimentul de Resurse Umane şi Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 august 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sztakics Éva-Judit

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar
   Hengán Hajnal    

 

Anexă la H.C.L. nr. 187/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină