Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  188/2013

privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 30 şi art. 79 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi lit. d, precum şi alin. (6) lit.a punctele 1, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se solicită transmiterea unor imobile din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, având datele de identificare cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – (1) Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilelor şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului tineretului şi Sportului, precum şi a unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acesteia.
    (2) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic prin Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe modul de folosire al imobilelor transmise Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în conformitate cu destinaţia acestora.
    (3) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – (1) Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilele transmise şi să menţină imobilele la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.
(2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexă, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern.
    (3) La transmiterea imobilelor, se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotare.
(4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice existentă la data transmiterii dreptului de administrare.
(5) Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul, conform situaţiei contabile şi juridice la data predării.
(6) Odată cu predarea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar al imobilelor preluate.
(7) În termen de 30 zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Sfântu Gheorghe şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în condiţiile legii.
ART. 4. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe să facă toate demersurile necesare pentru punerea în executare a prezentei hotărâri.
 

Sfântu Gheorghe, la 16 august 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Sztakics Éva-Judit

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar
   Hengán Hajnal    

 

Anexă la H.C.L. nr. 188/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină