Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 190/2013

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 36.210/2013 a d-lui consilier Miklós Zoltán;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.211/2013 al Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale al Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, înregistrată sub nr. 36.209/2013 la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 4 alin. (2) din H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică;
În baza prevederilor art. 16 alin. (3) lit. e din Statutul Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”;
Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Alineatul (2) al articolului 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. (2) Se aprobă cotizația anuală a municipiului Sfântu Gheorghe în sumă de 550.000 lei reprezentând 50% din totalul cotizației anuale plătibilă de către asociați”.
ART. 2. - Se aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, conform proiectului Actului adițional nr. 1/2013 la Actul constitutiv al Asociației „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, conform proiectului Actului adițional nr. 1/2013 la Statutul Asociației „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 5 septembrie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Pârvan Rodica

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar
Morar Edith 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 190/2013


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 190/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină