Duminică, 27. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
  

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  175/2013

privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a unui imobil, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 13, din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.582/18.07.2013 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 107/2013 a Consiliului Judeţean Covasna, privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 13, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în vederea extinderii accesului în imobilul situat în str. Kós Károly nr. 4, proprietatea judeţului Covasna.
ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 25 iulie 2013.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 175/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină