Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
  

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

  

HOTĂRÂREA NR.  169/2013

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Fundaţiei Creştine Diakonia-Filiala Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31.826/2013 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 30716/25.06.2013 a Fundaţiei Creştine Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 13, bl. 13 sc. C, ap. 5, prin care solicită punerea la dispoziţie de către Primărie a unor spaţii locative-în regim de comodat-pentru realizarea proiectelor sociale şi de sprijin a familiilor şi persoanelor defavorizate, cu dizabilităţi, respectiv în risc de destrămare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 228/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. „Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a unor locuinţe, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate în Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 22/A, bl. 8, ap. 10, în suprafaţă de 14,41 mp., str. Váradi József nr. 72/A, bl. 1, sc. C, ap. 12, în suprafaţă de 54,00 mp. şi Aleea Căminului nr. 4, bl. 31, sc. B, ap. 12, în suprafaţă de 39,00 mp., în favoarea Fundaţiei Creştine Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe, în scopul realizării proiectelor sociale şi de sprijin a familiilor şi persoanelor defavorizate, cu dizabilităţi, respectiv în risc de destrămare.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 25 iulie 2013.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 169/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină