Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  184/2013
privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei
„Asociaţia Vadon”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30.940/2013 al Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 30.749/25.06.2013 a Adunării Generale a Asociaţiei „Asociaţia Vadon”;
Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 4 alin. (2) din H.C.L. nr. 249/2012 privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuş în vederea înfiinţării Asociației „Asociaţia Vadon”;
În baza prevederilor art. 22 lit. k din Statutul Asociaţiei „Asociaţia Vadon”;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, conform proiectului Actului adițional nr. 1/2013 la Actul constitutiv al Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, conform proiectului Actului adițional nr. 1/2013 la Statutul Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se împuternicește d-na Sztakics Éva-Judit, având funcția de preşedinte al Asociației „Asociaţia Vadon”, cetăţean român, născut la data de ________________ în __________________________, domiciliată ________________________________________, CNP ____________________, posesor al _____ seria _____, nr. _______, eliberată de _____________________la data de _______________________, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv și Statutului Asociaţiei „Asociaţia Vadon” la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit.
 


Sfântu Gheorghe, 29 iulie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 184/2013

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 184/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină