Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  172/2013
pentru modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.776/2013 al Oficiului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediulu şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 11, 12 şi 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 4 alin. (2) din H.C.L. nr. 161/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 21 lit. j din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna;
Având în vedere Hotărârea nr. 1/2013 a Consiliului de Administraţie al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, respectiv Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 104/2013 pentru aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, conform proiectului Actului adițional nr. 5/2013 la Actul constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, conform proiectului Actului adițional nr. 5/2013 la Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se împuternicește d-na Fazakas-Csoma Szidónia, având funcția de manager de proiect în cadrul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv și Statutului Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, 25 iulie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexa nr. 1, 2  la H.C.L. nr. 172/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină