Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  154/2013

privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare executate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18.137/2013 al Direcţiei de gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere O.G. nr. 43/1997 rivind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 82/1998;
Având în vedere O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c, alin. (4) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările ediltare executate pe domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – (1) Începând cu data de 15 iulie 2013 se instituie Taxa de refacere a domeniului public ce trebuie achitată pentru obţinerea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Sunt scutite de plata taxei pentru obţinerea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare, lucrările executate de Municipiul Sfântu Gheorghe în temeiul Regulamentului prevăzut la art. 1, respectiv lucrările de investiţii ce se realizează de terţe persoane.
ART. 3. – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
 

I. Punctul 4 „Pentru ocuparea domeniului public şi privat” al anexei nr. 1 „Alte taxe”, va avea următorul cuprins: 

4

Pentru ocuparea domeniului public şi privat

 

 

 

a) cu exec. lucrărilor la reţelele edilitare

lei/mp/zi

3,80

 

b) cu depozitarea de materiale, utilaje, etc.

lei/mp/zi

3,00

 

c) cu circuri şi parcuri de distracţii

lei/mp/zi

0,50

 

d) pentru construcţii povizorii

lei/mp/zi

1,00

 

e) pentru terasele unităţilor de alimentaţie publică

lei/mp/zi (zona A)

2,20

 

 

lei/mp/zi (zona B)

1,70

 

 

lei/mp/zi (zona C,D)

1,00

 

f) pentru amplasare panou publicitar mobil

lei/zi (0,5*0,9m)

1,00

II. Art. 22 al Capitolului II. 6 „Realizarea unor lucrări” din anexa nr. 8 se abrogă.”
ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărire Comunală, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliţia Locală Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 iunie 2013.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa    

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexa nr. 1, 2 la H.C.L. nr. 154/2013
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină