Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
  

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  152/2013

privind numirea Consiliului de Administraţie al
S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere adresa nr. 26.973/03.06.2013 a Comitetului de nominalizare din cadrul S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30.280/2013 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 111 alin. (2) lit. b, art. 112, art. 15312 şi art. 15318 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Începând cu data de 01 iulie 2013, se desemnează în calitate de membrii în Consiliul de Administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, următoarele persoane:
1. Bokor Alexandru
2. Cojoc Viorel
3. Lakatos Attila
4. Tittesz Zoltán
5. Vajna Kinga Enikő
ART. 2. – Membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatele în condiţiile prevăzute în proiectul contractului de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie va elabora şi prezenta consiliului local, spre aprobare, planul de administrare al societăţii ce include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun şi Consiliul de administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 iunie 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 152/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină