Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
   

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  153/2013

privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al S.C. Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A. Bucureşti asupra unui teren
situat în incinta Grupului Şcolar Kós Károly

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29.355/2013 al Administratorului public al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 159/2003 privind dezmembrarea terenului necesar amplasării unei săli de sport în incinta Grupului Şcolar Kós Károly situat pe str. Gábor Áron nr. 18;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Titlul II din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 874 alin. (3) coroborat cu art. 869 din Codul civil;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al S.C. Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A. Bucureşti asupra terenului situat în incinta Grupului Şcolar Kós Károly, situat pe str. Gábor Áron nr. 18, înscris în CF nr. 27.603 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 1952/30/1/1/1 în suprafaţă de 1.613 mp, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de începere a lucrărilor de amenajare a terenului de sport.
(2) Dreptul de folosinţă al S.C. Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A. Bucureşti asupra terenului identificat la alin. (1), se va radia din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administratorul public al municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 iunie 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină