Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  156/2013

privind aprobarea obiectivelor, listei programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi ale criteriilor de performanţă minimale, angajate de managerul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, pe anul 2013Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24.810/2013 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere propunerile de angajament pe anul 2013 ale domnului manager Bocsárdi László, prezentate în scrisoarea nr. 268/20.06.2013, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 30.150/20.06.2013;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. m, art. 11 alin. (2) şi (3), precum şi art. 12 alin. (2) din Contractul de management nr. 41.987/17.08.2011, încheiat cu domnul Bocsárdi László;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă obiectivele, lista programelor şi proiectelor culturale minimale, precum şi criteriile de performanţă ale managementului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2013, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Anexa la prezenta hotărâre va forma obiectul unui Act adiţional la Contractul de management nr. 41.987/17.08.2011/2010, ce se va încheia între Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Bocsárdi László;
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv domnul Bocsárdi László, managerul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
 

 


Sfântu Gheorghe, la 27 iunie 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 156/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină