Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
  

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  159/2013

privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al
S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 


Consilul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30.973/2013 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 7691/26.06.2013 a Directorului general al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 202/2009 privind numirea reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 18 din Secţiunea II din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 23/2009;
Având în vedere Avizul favorabil al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” nr. 627 din 26.06.2013;
În baza prevederilor art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică republicată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit celor cuprinse în Actul adiţional nr. 1/2013, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se împuterniceşte dl. Czimbalmos Kozma Csaba, ca în calitate de reprezentant al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe să voteze şi să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe Actul adiţional nr. 1/2013 la Actul Constitutiv al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe şi Actul Constitutiv reactualizat.
ART. 3. - Se împuterniceşte d-na Ţuvic Timea-Erzsebet, cetăţean român, născută la data de ____ în ____________, domiciliată în localitatea __________, posesor C.I. seria ___, nr. ____, eliberată de ________ la data de _______, având CNP _________, să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea modificării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi administratorul S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 27 iunie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

 Anexă la H.C.L. nr. 159/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină