Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

  

 

HOTĂRÂREA NR.  143/2013

privind prelungirea pe o perioadă de şase luni a liniei de finanţare rambursabilă internă de la CEC BANK S.A.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.922/07.06.2013 al Direcţiei economice şi al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 202/2008 privind aprobarea contractării unei linii de finanţare rambursabile interne în valoare de 2.000.000 lei de la CEC BANK S.A., aşa cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. nr. 162/2009, H.C.L. nr. 186/2009, H.C.L. nr. 333/2010, H.C.L. nr. 181/2011, H.C.L. nr. 248/2012 şi H.C.L. nr. 282/2012;
Având în vedere Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 1362 din 21 august 2009, precum şi avizele nr. 605.614/18.11.2010, 613.210/06.10.2011 şi  nr. 615409/07.12.2012;
Având în vedere prevederile Contractului liniei de finanţare rambursabilă nr. 20214/16 din data de 23.12.2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi CEC BANK S.A., cât şi a Actelor adiţionale nr. 20214/16/A - nr. 20214/16/B din 31.12.2010, nr. 20214/16/C din 27.12.2011 şi nr. 2021403/16D din 14.12.2012;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din egea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Având în vedere prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
- Se aprobă prelungirea pe o perioadă de şase luni a liniei de finanţare rambursabilă internă contractată de la CEC BANK S.A. în conformitate cu prevederile contractului nr. 20214/16/23.12.2009 şi a Actelor adiţionale nr. 20214/16/A - 20214/16/B/ 31.12.2010; nr. 20214/16/C/27.12.2011 şi nr. 20214.03/16/D/14.12.2012.
ART. 2. – Se aprobă proiectul Actului adiţional la Contractul de linie de finanţare rambusabilă pentru investiţii, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă garantarea finanţării rambursabile interne prin cesiune de creanţă asupra veniturilor proprii viitoare formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul de venit, aşa cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4. – Cu semnarea documentelor contractuale cu CEC BANK S.A. se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András şi directorul Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului, d-na Veress Ildikó.
ART. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Sfântu Gheorghe, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe şi Prefectului Judeţului Covasna şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi pe pagina de internet www.sfantugheorgheinfo.ro
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art. 4 din prezenta hotărâre.
 


    Sfântu Gheorghe, la 20 iunie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Nemes Előd 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină