Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

  

HOTĂRÂREA NR.  146/2013

privind modificarea suprafeţei de teren în vederea implementării proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”

        


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 29.919/19.06.2013 al Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013;
Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice, Domeniul de intervenţie 4.2 –Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi, Operaţiunea: „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 96/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 97/2010 privind aprobarea proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Memoriul justificativ, depus de către S.C. Energreen Expert privind necesitate modificării proiectului susmenţionat;
În conformitate cu art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă modificarea suprafeţei de teren pe care se va realiza proiectul „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”, de la 43.100 mp, înscris în CF nr. 28595 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 28595, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe la 63.100 mp, prin punerea la dispoziţia proiectului a unui teren de 20.000 mp, înscris în CF nr. 33479 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 33479, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Studiul de fezabilitate al proiectului „Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”, respectiv proiectul acestuia se vor modifica conform prevederilor prezentei hotărâri.
ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei Viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiul Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 20.06.2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Nemes Előd 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină