Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

  

HOTĂRÂREA NR.  133/2013

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local în
Municipiul Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.980/03.06.2013 al Compartimentului pentru autorizarea serviciilor de transport public local din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (2) lit. h, art. 8 alin. (3) lit d, art. 22 alin. (2) lit. b, art. 29 alin. (2), (3), alin. (4) lit. b, alin. (6), (12), (13) şi (14) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, coroborat cu art. 17, art. 21 alin. (1) şi (4), art. 23 alin. (2), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1) lit a, art. 30 alin. (2) lit. b din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare, art. 10 alin. (2) şi art. 54 lit. b din Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5, art. 6, art. 8 lit. c, art. 40, art. 41, art. 45, art. 48 şi art. 53 alin. (2) din Ordinul nr. 263/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (5) lit. a, şi alin. (6) lit a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate elaborat în vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, prin atribuire directă către S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, pe o durată de 6 ani, începând cu data de 16.06.2013.
ART. 3. - Se aprobă proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Se împuterniceşte Primarul municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea contractului de delegare a gestiunii
ART. 7. - Prezenta hotărâre se va transmie Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, în termen de 5 zile de la adoptare.
ART. 8. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 10 iunie 2013
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa    

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 133/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină