Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  135/2013

pentru modificarea H.C.L. nr. 42/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de
minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din
Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, anexă la HCL nr. 42/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Liniuţa a doua a articolului 5 “Definiţii” va avea următorul cuprins:
“În cadrul categoriei IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro. În cadrul categoriei IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 şi 49 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 10 milioane euro. În cadrul categoriei IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 2 milioane euro. Încadrarea în categoria IMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, ce a preluat prevederile Recomandării Comisiei Europene nr. 361 din data de 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124/20.05.2003;”
II. Alineatul 17 al articolului 9, va avea următorul cuprins:
 “(17) Cererile de tragere se vor depune în patru exemplare originale, semnate şi ştampilate de solicitant pe fiecare pagină. Documentele justificative ce însoţesc Cererea de tragere, se vor depune într-un singur exemplar original. Toate documentele vor fi semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de către solicitant. Un exemplar al cererii de tragere va fi returnat solicitantului, după înregistrare.
Dacă printre documentele justificative depuse se regăsesc şi facturi originale, atunci membrii comisiei tehnice vor face o copie de pe aceste facturi originale, făcând pe fiecare copie menţiunea ”Conform cu originalul” semnând pentru autenticitate. Originalul facturii va fi returnat solicitantului, iar copia cu menţiunea ”Conform cu originalul” va fi întrodusă printre documentele originale, în locul facturii originale. În cazul în care există printre documentele justificative depuse şi chitanţe originale, atunci membrii comisiei tehnice vor face o copie xerox de pe acestea, menţionând pe copie următoarele: ”Originalul se află arhivat în dosarul finanţării de minimis, depus conform HCL nr. 42/2013 al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Această copie se returnează solicitantului, pentru a o avea ca document justificativ în contabilitate”.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 10 iunie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa    

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină