Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

  

HOTĂRÂREA NR.  140/2013

privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul
de mandat nr. 18.770/08.05.2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi
Asociaţia de proprietari “Nr. 17”

 

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere adresa Asociaţiei de proprietari “Nr. 17” cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Császár Bálint, nr. 3, bl. 7 sc. A ap. 3, înregistrată sub nr. 29.774/2013;
În baza art. 14 alin. (1) din OUG. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 3/2013 la Contractul de mandat nr. 18.770/08.05.2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de proprietari “Nr. 17”, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Asigurarea punerii în executare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 20 iunie 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Nemes Előd

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 140/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină