Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  121/2013

privind aprobarea proiectului “Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software in judetul Covasna” din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25234/2013 al Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza GHIDULUI SOLICITANTULUI pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii economice Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, precum şi a:
-CORRIGENDUM Operaţiunea 3.2.1. - apel 3 - din 1 aprilie 2013;
-CORRIGENDUM Operaţiunea 3.2.1. - apel 3 – din 23 aprilie 2013;
-Clarificare Operatiunea 3.2.1. apel 3 - din 8 aprilie 2013;
-Clarificare Operaţiunea 3.2.1 apel 3 - din 15 mai 2013
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe împreună cu judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna - lider de proiect, precum şi unităţile administrativ-teritoriale Târgu-Secuiesc, Baraolt, Covasna, Întorsura Buzăului, Bățani, Bodoc, Brețcu, Ghidfalău, Ojdula, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Turia și Zagon la proiectul „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software în judeţul Covasna” din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, conform proiectului Acordului de parteneriat, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - (1) Valoarea totală a proiectului este de 6.591.530,00 lei, care cuprinde TVA.
(2) Contribuţia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului este în valoare de 131.627,24 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului (inclusiv TVA-ul aferent acestora) care se finanțează de către unităţile administrativ-teritoriale partenere și Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, conform Acordului de parteneriat arătat la art. 1. 
(3) Contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului aferentă municipiului Sfântu Gheorghe este de 8.226,70 lei
ART. 3. - Se aprobă Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic, precum şi indicatorii tehnico-economici aferente proiectului, conform anexelor nr. 2-4 la prezenta hotărâre din care care fac parte integrantă.
ART. 4. - Cu semnarea acordului de parteneriat se împuternicește dl. Antal Árpád-András, primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit, Administratorul de sistem şi Biroul Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, 30 mai 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa    

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 121/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină