Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  122/2013

privind aprobarea atribuirii serviciului de recoltare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe în favoarea Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25.485/2013 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul nr. 18/31.05.2011 de gestionare a faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 9, denumit Şugaş din Judeţul Covasna încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna;
Având în vedere Ordinul nr. 29/2008 pentru aprobarea Normei sanitare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice;
În temeiul art. 34 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
       


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1 - Se aprobă atribuirea serviciului de recoltare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe în favoarea Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna.
ART. 2. - Se aprobă proiectul Contractului de colaborare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea Contractului de colaborare se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa    

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 122/2013
 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină