Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  129/2013

privind declanşarea procedurii de clasare a „Clădirii fostului abator” din Sfântu Gheorghe, ca monument istoric

 

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24685/2013 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile poziţiei 86 din Cap. II “Monumente şi ansambluri de arhitectură, monumente tehnice” din Lista obiectivelor patrimoniului construit, anexă la Hotărârea nr.13/2001 al Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere prevederile art. 13 pct. 1 lit. a) şi pct. 2 lit. b) al Cap. IV – Procedura de clasare a bunurilor imobile din Ordinul nr. 2.260/2008 al Ministrului culturii şi cultelor, privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă iniţierea declanşării procedurii de clasare ca monument istoric a imobilului “Clădirea fostului abator”, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Mikes Kelemen nr. 36, judeţul Covasna, domeniul privat al Statului Român cu drept de administrare operativă “Automobil Clubul Român - A.C.R.”, având datele de identificare prevăzute anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Prezenta hotărâre se consideră propunerea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, adresată Direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional din cadrul Ministerului Culturii, cu scopul declanşării procedurii de clasare a “Clădirii fostului abator” din Municipiul Sfântu Gheorghe, ca monument istoric.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează domnului Antal Árpád-András, primarul şi Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa    

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 129/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină