Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  130/2013

privind adoptarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe

 

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13837/19.03.2013 al Compartimentului de protecţie civilă, sănătate şi securitate în muncă, informaţii clasificate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 14 lit. b din Ordinul M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
În baza prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordinul M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 15 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se adoptă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor de pe Teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Actualizarea datelor din Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor se va face prin dispoziţie emisă de primar, prin ataşarea datelor actualizate ce vor fi incluse în anexa nr. 13 din acest plan.
ART. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2008 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, se abrogă.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe şi Compartimentul de Protecţie Civilă, Sănătate şi Securitate în Muncă, Informaţii Clasificate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 mai 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa    

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 130/2013
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină