Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  110/2013

privind organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24.510/2013 al Compartimentului resurse umane şi a Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere denunţarea unilaterală a contractului de management în derulare de către domnul Mihaiu Horaţiu-Nicolae, managerul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, exprimată prin scrisoarea nr. 16.015/02.04.2013;
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (3), art. 16 alin. (5) şi art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 al Guvernului României, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă organizarea concursului de proiecte de management pentru încredinţarea managementului Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. –Comisia de concurs pentru proiecte de management şi calendarul desfăşurării concursului de management se va înfiinţa prin dispoziţie de primar.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na Sztakics Éva Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane, Direcţia Economică şi Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 23 mai 2013.

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mild Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 110/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină