Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  111/2013

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 106/2013 privind subînchirierea directă a spaţiilor aflate la etajul II al clădirii proprietatea S.C. “Romtelecom” S.A. Bucureşti, situată pe str. Oltului, nr. 2 din Municipiul Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24817/2013 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile capitolului V din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1.
- Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 106/2013 privind subînchirierea directă a spaţiilor aflate la etajul II al clădirii proprietatea S.C. “Romtelecom” S.A. Bucureşti, situată pe str. Oltului nr. 2 din Municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
“ART. 1. - Se aprobă subînchirierea directă a spaţiilor aflate la etajul II al clădirii proprietatea S.C. Romtelecom S.A., situată în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 2, în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu sediul în Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă nr. 43, Sector 1, în scopul asigurării sediului Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit Covasna.”
II. Proiectul contractului de sublocaţiune, anexă la H.C.L. nr. 106/2013 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 23 mai 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Mild Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 111/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină