Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  103/2013

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2012 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18.873/2013 al Compartimentului pentru învţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de management nr. 4.496/29.01.2010 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Mihaiu Horaţiu-Nicolae, managerul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul motivat nr. 15.855/2013, asupra rezultatului obţinut în anul 2012 de domnul Mihaiu Horaţiu-Nicolae, managerul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, în urma evaluării, elaborat de Comisia de evaluare a managementului pe anul 2012 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) şi art. 43 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, aprobat cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009;
 În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin.(6) lit.a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 

   
ART. 1. - Se aprobă rezultatul final a evaluării managementului pe anul 2012 al Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, prezentat în Raportul motivat nr. 15.855/2013 al Comisiei de evaluare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
ART. 2. - Rezultatul final a evaluării anuale poate fi atacat în justiţie, în condiţiile Legii nr. 554/2004 al contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na Sztakics Éva Judit viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane şi Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 25 aprilie 2013.
 


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Miklós Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 103/2013

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină