Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  97/2013

privind transmiterea dreptului de administrare a imobilelor domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “Csipike” Sfântu Gheorghe – instituţie de învăţământ preuniversitar persoană juridică

 


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19.716/2013 al Direcţiei patrimoniu şi Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 112 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile poz.nr. 440, 602 şi 603 din Anexa nr. 2 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Protocolul încheiat în ziua de 04.03.2013 între Liceul Teoretic “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe şi Grădiniţa cu program prelungit “Csipike” Sfântu Gheorghe, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr.16.404/03.04.2013, cu Tabel centralizator anexă la Protocol;
Având în vedere prevederile art. 867 şi art. 868 din Codul civil;
Având în vedere prevederile art. 31 lit. b din Ordinul nr. 4.925/2005 al ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, completat cu Ordinul nr. 4.607/2012 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare al imobilelor, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “Csipike” Sfântu Gheorghe, instituţie de învăţământ preuniversitar persoană juridică, conform clauzelor cuprinse în proiectul contractului de administrare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrinomiu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “Csipike” Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 25 aprilie 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Miklós Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 


 Anexă la H.C.L. nr. 97/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină