Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  98/2013

privind aprobarea asocierii în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă “Topspin Saint George”

   

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19073/17.04.2013 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisiei pentru tineret a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 68037/27.12.2012 a Asociaţiei “Bolyongó Színházi Egyesület”;
Având în vedere propunerea de asociere nr. 8564/18.02.2013 a Asociaţiei Sportive “Topspin Saint George”;
În baza prevederilor art. 1949 - 1954 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completăril ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completăril ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Centralei, f.n. în favoarea Asociaţiei “Bolyongó Színházi Egyesület”, în vederea înfiinţării unui centru cultural pentru tineret.
ART. 2. – Se aprobă trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local a terenului situat în str. Centralei, f.n., înscris în C.F. nr. 29763, Sfântu Gheorghe, sub nr. crt. A1, nr. cadastral 29763, curţi construcţii în suprafaţă de 800 mp.
ART. 3. – (1) Se aprobă asocierea în participaţie între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Sportivă “Topspin Saint George”, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Condiţiile şi termenii asocierii sunt cuprinşi în Contractul de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Numeşte în Consiliul de conducere al asocierii, următoarele persoane:
Tischler Ferenc, viceprimar;
Zsigmond József, consilier local ;
Kelemen Szilárd Péter, consilier local.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 aprilie 2013.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Miklós Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 


Anexă la H.C.L. nr. 98/2013

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină