Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  100/2013

privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17.041/05.04.2013 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Declaraţia autentificată cu nr. 319/2012, a numitei Nagy Anna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 19, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 24886 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 24886, în suprafaţă 1070 mp, curţi construcţii, pe două loturi, potrivit Documentaţiei cadastrale executată de Luffy Vilmos topograf, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. top. nou 828/1/1, nr. cad. 32975, în suprafaţă de 936 mp, curţi construcţii;
-    lotul nr. 2 cu nr. top. nou 828/1/2, nr. cad. 32976, în suprafaţă de 134 mp, curţi construcţii.
(2) Lotul nr. 1 va fi grevat cu servitute de trecere în favoarea lotului nr. 2. şi lotul nr. 2 va avea drept de servitute de trecere peste lotul nr. 1.
ART. 2. – În urma dezmembrării imobilului, unităţilor individuale înscrise în C.F. nr. colectivă nr. 24886, aparţinând construcţiei condominiu având nr. cad 24886-C1, li s-au atribuit numere noi de identificare electronice după cum urmează:
- apartament nr. I cu 1 cameră şi dependinţe, nr. Unitate Individuală veche 24886-C1-U3, nr. Unitate Individuală nouă 32975-C1-U1, Cotă părţi comune 1/5 %, Cotă indiviză teren 187;
- apartament nr. IV cu 2 camere şi dependinţe, nr. Unitate Individuală veche 24886-C1-U4, nr. Unitate Individuală nouă 32975-C1-U2, Cotă părţi comune 1/5 %, Cotă indiviză teren 187;
- apartament cu 1 cameră şi dependinţe, nr. Unitare Individuală veche 24886-C1-U5, nr. Unitate Individuală nouă 32975-C1-U3, Cotă părţi comune 1/5 %, Cotă indiviză teren 187;
- apartament cu 2 camere şi dependinţe, nr. Unitare Individuală veche 24886-C1-U2, nr. Unitate Individuală nouă 32975-C1-U4, Cotă părţi comune 1/5 %, Cotă indiviză teren 187;
- apartamentul nr. II cu 1 cameră şi dependinţe, nr. Unitare Individuală veche 24886-C1-U1, nr. Unitate Individuală nouă 32975-C1-U5, Cotă părţi comune 1/5 %, Cotă indiviză teren 188.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe la 25 aprilie 2013.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Miklós Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 100/2013

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină